nexell/yocto/krogoth/meta-nexell.git
2018-07-20 sukermeta-nexell: tools: s5p4418 usbdownload scheme change 47/547/2 pyro
2018-04-03 sukermeta-nexell: Nexell QT apps build error fixed
2018-03-28 sukermeta-nexell: s5p6818 qt build error fixed
2018-03-20 SungJoon-LimMerge "meta-nexell: fix compile error for qtx11 SDK...
2018-03-13 Min GyoungBometa-nexell: fix compile error for qtx11 SDK
2018-03-12 Min GyoungBometa-nexell: change qt download URL
2018-02-19 sukermeta-nexell: automount scheme missing fixed
2018-01-11 sukermeta-nexell: qtx11 image type append
2018-01-11 sukermeta-nexell: daudio features cleanup
2018-01-11 sukermeta-nexell: nexell-drm-mali features cleanup
2018-01-11 sukermeta-nexell: s5p6818 rootfs and DRAM size defined
2018-01-11 sukermeta-nexell: smartvoice build cleanup
2018-01-11 sukermeta-nexell: testsuite build error fixed
2017-12-15 sukermeta-nexell: smartvoice git revision changed
2017-11-03 sukermeta-nexell: pyro: ubuntu build error fixed
2017-09-29 sukermeta-nexell: README.md update
2017-09-29 sukermeta-nexell: linux-s5p6818.bb parsing error fixed
2017-09-22 sukermeta-nexell: QT 5.4 SDK build bug fixed
2017-09-22 sukermeta-nexell: rtl-8188eus missing
2017-09-21 sukermeta-nexell: QT 5.4 support
2017-09-21 sukermeta-nexell: nexell-nxupdate build error fixed
2017-09-21 sukermeta-nexell: cleanup meta-nexell-distro layer
2017-09-14 sukermeta-nexell: Ubuntu 14.04 rootfs create
2017-09-13 sukermeta-nexell: change method local.conf create
2017-09-13 sukermeta-nexell: s5p6818-kick-st missing files append
2017-09-13 sukermeta-nexell: daudio-covi board support
2017-08-28 sukermeta-nexell: meta-nexell-sdk: static libs import
2017-08-25 sukermeta-nexell: pyro: tiny ramdisk with smartvoice diet...
2017-08-22 sukermeta-nexell: pyro version upgrade
2017-07-10 sukermeta-nexell: changed daudio board support
2017-07-10 sukermeta-nexell: support boot-logo in Yocto
2017-07-07 sukermeta-nexell: testsuite append in SDL image
2017-06-29 sukermeta-nexell: s5p4418-daudio-ref append
2017-06-23 sukermeta-nexell: smart_voice sdk build patch
2017-06-01 sukermeta-nexell: smart_voice_app recipe update
2017-05-30 sukermeta-nexell: bl1 s5p6818 build error fixed
2017-05-29 sukermeta-nexell: s5p4418-navi-ref-sdl append
2017-05-25 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: pdm library: add check cpu status...
2017-05-24 jhkimmeta-nexell: pdm library: add check cpu status and...
2017-05-24 sukermeta-nexell: added khrplatform.h in SDK
2017-05-17 sukermeta-nexell: side effect fixed
2017-05-10 sukermeta-nexell: adbd running fail bug fixed
2017-05-10 sukermeta-nexell: GENIVI build error fixed
2017-05-08 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: modify the usb-boot file generation...
2017-05-08 sukermeta-nexell: toolchain remove arm-cortex_a9-eabi-4...
2017-05-08 sukermeta-nexell: external toolchain removed
2017-05-02 DeokJin Leemeta-nexell: modify the usb-boot file generation for...
2017-04-27 sukermeta-nexell: params.bin attribute changed
2017-04-24 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: s5p6818-kick-st bring-up" into...
2017-04-21 sukermeta-nexell: Hangul font appended
2017-04-20 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: smart-voice: add test features...
2017-04-20 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: update usage guide changed" into...
2017-04-20 sukermeta-nexell: update usage guide changed
2017-04-20 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: usb download bug fix" into nexell
2017-04-20 sukermeta-nexell: usb download bug fix
2017-04-19 Sungwoo ParkMerge "mata-nexell: bl1 usb binary image update" into...
2017-04-19 Sungwoo ParkMerge "mata-nexell: modify the usb-download script...
2017-04-19 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: added usb-boot file generation...
2017-04-19 sukermeta-nexell: logrotate override
2017-04-19 DeokJin Leemata-nexell: bl1 usb binary image update
2017-04-19 DeokJin Leemata-nexell: modify the usb-download script
2017-04-19 DeokJin Leemeta-nexell: added usb-boot file generation for s5p4418
2017-04-19 sukermeta-nexell: usb download update
2017-04-19 jhkimmeta-nexell: smart-voice: add test features to support...
2017-04-18 sukermeta-nexell: s5p6818-kick-st bring-up
2017-04-18 sukermeta-nexell: SRCREV and SRCURI update
2017-04-14 sukermeta-nexell: dispather secure_generate error fixed
2017-04-13 sukermeta-nexell: Enlarge memory size
2017-04-12 sukermeta-nexell: SECURE_BINGEN update
2017-04-10 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: Add a script for compile of mpegts...
2017-04-06 sukermeta-nexell: u-boot s5p6818 avn defconfig rename
2017-04-06 sukermeta-nexell: s5p6818 sdk build error fixed
2017-04-05 sukermeta-nexell: add vendor specific headerfile in SDK
2017-03-29 DeokJin Leemeta-nexell: bl1 usb binary image update
2017-03-28 sukermeta-nexell: bl1 usb binary images update
2017-03-28 sukermeta-nexell: libMali update
2017-03-27 sukermeta-nexell: atf build error fix 2
2017-03-27 sukermeta-nexell: atf build error fix
2017-03-24 sukermeta-nexell: tools: convert_images script update
2017-03-24 sukermeta-nexell: adb bug fix
2017-03-24 SungJoon-LimMerge "wifi:add the wpa_supplicant, dhcp, wireless...
2017-03-24 allan.parkwifi:add the wpa_supplicant, dhcp, wireless-utils
2017-03-23 sukermeta-nexell: tools: uboot-by-usb download script update
2017-03-22 DeokJin Leemeta-nexell: tools: changed usb-downloader upload
2017-03-22 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: smart-voice: add test code for...
2017-03-21 jhkimmeta-nexell: smart-voice: add test code for pdm to...
2017-03-21 sukermeta-nexell: tools: standalone script bug fixed
2017-03-17 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: tools: standalone script append...
2017-03-16 sukermeta-nexell: tools: standalone script append
2017-03-06 DeokJin Leemeta-nexell: changes the bl1 build script
2017-02-22 choonghyun... meta-nexell: podo app append
2017-02-21 choonghyun... meta-nexell: nxc100_ver_01.bin remove
2017-02-17 choonghyun... meta-nexell: tinyalsa tag change v1.0.2
2017-02-17 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: smart-voice sdcard automount bug...
2017-02-17 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: threads option appended in envsetup...
2017-02-17 Sungwoo ParkMerge "meta-nexell: optee-build build error fixed"...
2017-02-15 jhkimmeta-nexell: change codec(tlv320aic32x4) amixer control...
2017-02-09 choonghyun... meta-nexell: smart-voice sdcard automount bug fixed
2017-02-06 choonghyun... meta-nexell: threads option appended in envsetup
2017-02-06 choonghyun... meta-nexell: optee-build build error fixed
next